درباره مابردبار یک باربری آنلاین است

صاحبان و متصدیان بار می‌توانند در کمترین زمان ممکن، بار خود را از طریق بردبار ثبت نمایند. بردبار، بارهای ثبت شده را به رانندگانی که مایل به حمل بار هستند نشان می‌دهد. رانندگان بارمورد نظرشان را برای حمل بار خود انتخاب می کنند. قیمت در بردبار توسط صاحب بار پیشنهاد می‌شود و با مذاکره تلفنی میان صاحب بار و راننده نهایی می‌شود.

Enter your keyword