Truck Loads

بار ترافیکی و نکات مربوط به آن

بار ترافیکی چیست

محموله های ترافیکی به کالایی گفته میشود که اوزان و ابعاد آن نسبت به استاندارد ماشین های باری بسیار زیاد هستند. در صورتیکه اوزان و ابعاد کالایی به حدی باشد که از ظرفیت های قانونی حمل بار بیشتر گردد، عبارت محموله ترافیکی به آن اطلاق می شود. برای کالاهای غیر استاندارد، سنگین ونیمه سنگین امکان حمل با پردازهای ویژه یا حمل با کامیون حمل و نقل بین المللی، دریایی، ریلی و یا ترکیبی امکان پذیر می باشد. شرکت حمل و نقل بین المللی کرخه ترابر سپاهان آماده حمل بار ترافیکی مشتریان با ارائه مجوز قانونی می باشد.

صدور پروانه برای عبور بارهای ترافیکی

طبق مقررات حمل و نقل بار در راه ها به منظور جلوگیری از اختلال در تردد وسایل نقلیه در جاده ها، حفظ نکات ایمنی و حفاظت از راه ها، تجهیزات فنی، عرض، طول و ارتفاع وسایل نقلیه جاده ای که قصد ورود به مسیرهای ترافیکی دارند تعیین میگردد. توسط اداره کل ایمنی و ترافیک جهت تعیین شرایط و کیفیت حمل مجوز های ویژه تحت عنوان مجوزهای ترافیکی پیش بینی شده است. پروانه عبور بارهای ترافیکی برای وسایل نقیله ای که عرض 5 متر و طول 30 متر و وزن کل آن 96 تن بیشتر نشود صادر میشود.

مراحل صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی در ایران

مراجعه نماینده شرکت و ارائه مدارک لازم:
شرکت حمل و نقل جهت دریافت مجوز برای حمل بارهای ترافیکی با ارائه مدارک لازم به اداره کل حمل و نقل استان مراجعه کنند و متقاضی نیز باید مدارک بازم به همراه بارنامه های مربوطه و فرم درخواست تکمیل شده را به اداره کل حمل و نقل استان تحویل دهد.

ورورد اطلاعات به سیستم و صدور پروانه عبور:
توسط اداره حمل و نقل استان براساس مدارکی که در مرحله قبل تحویل داده شد انجام میشود.

ارائه فیش واریزی مبلغ اعلام شده به سازمان

تایید پروانه عبور و تحویل آن به متقاضی

قوانین جابجایی محموله ترافیکی

عبور وسایل نقلیه ای که ابعاد و اوزان آن قبل یا بعد از بارگیری محموله از ابعاد و اوزان زیر تجاوز کند باید مقرراتی را رعایت کنند و برای حمل آن ها باید پروانه عبور صادر شود.
ارتفاع 4.5 متر
عرض 2.60 متر
وزن 40 تن
طول کامیون دومحور 10 متر – کامیون با یدک 12 متر – تریلی 4 محور بیش از 16.5 متر

تبصره یک: بعضی از وسایل نقلیه تحت هیچ شرایطی اجازه تردد در راه های کشور را ندارند. وسایلی که حداکثر میزان بیرون زدگی بار آن ها از مرکز آخرین محور حدود 3 متر و در تریلی ها حدود 5 متر، حداکثر میزان جلو آمدگی بار از مرکز اولین محور حدود 1.5 متر است.

تبصره دو : محدودیت های ارتفاعی . ارتفاع کمتر از 4.50 متر در محور های فوق مشمول به رعایت دستورالعمل می باشند

© 2022 طراحی و توسعه توسط CSTco